මුල් පිටුව  |  අප ගැන | අදහස්  | නියෝජිතයන් | නිතර අසන පැන | අප අමතන්න 
                     අපගේ සේවාවන් තවත් පුළුල් කරමින් මෙම  2013 වසරේ දී  විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් හා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ  සිසුන් සඳහා ද  . සේවය ලබා දීම‍ට සියලු කටුයුතු සම්පාදනය කර ඇත .  දිනපතා පුවත්පත් බලමින් , දැන්වීම් පුවරු පුරා  සුහද මාරුවීම් සෙවූ කාලය අවසන්. 
තවත් ප්‍රමාද වන්නේ කුමකටද ? අදම ඔබගේ සුහද මාරුවීම් ප්‍රශ්නය අපට භාර දෙන්න . 99.9  % සාර්ථකවීමේ සම්භාවිතාවක් සහිතව අප සේවක මණ්ඩලය  එය භාරගනු ලැබේ.   සැලකියයුතු පිරිසක් දිනපතාම පාහේ අප සේවයෙන් ස්තුති පූර්වකව සමුගන්නා අතර, නිතරම ඊට වඩා වැඩි පිරිසක් සේවය පතාගෙන අළුතින් එක්වන නිසා ගැලපෙන යෝජනා නිතර නිතර අළුතින් හඳුනා දීමට අපට පහසු වී ඇත්තෙමු.


ආයුබෝවන් !

copyright © suhadamaaru.com
          All Rights Reserved.
          වැඩිම සුහද  මාරුවීම් ගණනක් සාර්ථක වන්නේ අප වෙබ් අඩවිය හරහා බැවින් මෙම අවස්ථාව මග නොහරින ලෙස දන්වා සිටිමු . දිනකට විශාල සාමාජිකයන්  හා සාමාජික නොවන නමුත් අවශ්‍යතාවය ඇති විශාල පිරිසක් වෙබ් අඩවියට පිවිසීම මෙයට ප්‍රදාන හේතුවක් වේ .වසර 3කට වඩා ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද හා  ලංකාවේ ගුරු හා හෙද හෙදියන්  සඳහාම විශේෂයෙන්  සකසූ එකම  වෙබ් අඩවිය වීම නිසා සිය ගණනක් වූ සාමාජික පිරිසක් මෙමෙ වසරේදී අප සේවය ලබා ඇත. තවද  තව නොබෝ දිනකින් ඔබගේ ගුරු විවෙව්කාගාරයට හෝ පාසලට අප වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධ පොත් පිංචක් හෝ විස්තර පත්‍රිකාවක් එවීමට කටයුතු කරන්නෙමු . අප සේවාව සහ දිවයින පුරා සිටින අපගේ නියෝජිතයන් පිලිබදව එහි සඳහන් වනු ඇත. 

සුහද මාරු.com විශේෂ  වන්නේ කුමන හේතුවක් නිසාද ? 
New user  ?   Enter here..
Related links
Other catagories
Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka, Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka,Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka,Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka,Government service. Teachers , Nurse , Nurses , Nursing Officer ,sri lanka mutual transfer mutual transfer in sri lanka. nursing , Annual transfer. Teacher teaching transfer annual teachers transfer , Annual teaching transfer transfer sri lanka, forex trading sri lanka ,bank loan sri lanka,