මුල් පිටුව  |  අප ගැන | චක්‍රලේඛ  | නියෝජිතයන් | නිතර අසන පැන | අප අමතන්න  | 
copyright © suhadamaaru.com
          All Rights Reserved.
next update - 2013.5 .16  8.00pm
updating....
page 28
This Is page No 28
updating..
    INDEX
 අංකය
CURRENT WORK PLACE
වර්තමාන  පාසල හෝ  ආයතනය 
SUBJECTS
විෂයන්
GRADUATE Or DIPLOMA
විද්‍යාපීඨ / උපාධි  /පුහුණු 
      EXPECTED WORK PLACE  
බලාපොරොත්තු වන  පාසල
CONTACT
සම්බන්ධ කිරීම

Matara  - Akuressa  Education Zone
- history
gradute
Any school around Galle- or colombo

kaduwela j ' pura Educational
කඩුවෙල , ජයවර්ධනපුර  කලාප
primary
graduate
Gampaha ,minuwangoda negambo Zone - ගම්පහ , මිනුවන්ගොඩ

ඌව-uwa  bandarawela zone ,
art
Graduate
western province

western - kaluthara educational zonal -කළුතර 
art
Graduate
Matara weligama - මාතර 

දකුණු පළාත් - southern province- mulatiyana zone


kadawatha, kiribathgoda , waththala

Mo/ Pallewela Secondary School
Monaragala
maths
Graduate
Any School Around Tissamaharamaya

Kurunegala edu Zonal
maths
Graduate
Kegalle**